ปลัด มท.ต้อนรับหัวหน้าไอโอเอ็ม เน้นย้ำความร่วมมือร่วมกัน

ปลัด มท.ต้อนรับหัวหน้าไอโอเอ็ม เน้นย้ำความร่วมมือร่วมกัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นางเจอรัลดีน อองชาร์ค หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) ประจำประเทศไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและหารือ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้แทน IOM และคณะที่ได้มาเยี่ยมเยือนในวันนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงโครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สามซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำให้เขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีต่อไป จึงประสงค์ให้ทาง IOM ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ยินดีสนับสนุนการดำเนินการ

นางเจอรัลดีน อองชาร์ค หัวหน้าสำนักงาน IOM กล่าวแสดงความขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้โอกาสเยี่ยมคารวะ รวมทั้งขอขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงมหาดไทยในความร่วมมือด้านต่าง ๆ เสมอมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ที่มีการดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 การดำเนินการดังกล่าวก็ยังคงขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ IOM ได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2520 โดยดำเนินโครงการส่งผู้อพยพอินโดจีนไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ส่วนการดำเนินการต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมานั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันได้ส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สามแล้วมากกว่า 1 แสนคน และขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่อนุญาตให้ IOM เข้าไปดำเนินโครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากด้วย

ปลัด มท.ต้อนรับหัวหน้าไอโอเอ็ม เน้นย้ำความร่วมมือร่วมกัน

จากนั้น ผู้แทน IOM ได้กล่าวถึง ภารกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว อาทิ การสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่การจ้างงานที่ถูกกฎหมาย การสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวได้รับเอกสารระบุตัวตนทางกฎหมาย รวมทั้งการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของแรงงานข้ามชาติ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า การดำเนินนโยบายต่อแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยนั้น มีหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก คือ กระทรวงแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี สำหรับการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว) สามารถอยู่เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องในราชอาณาจักร นั้น กระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด โดยในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อไปได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และสำหรับในส่วนของการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรชมพู นั้น กระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวฯ ดังกล่าว ให้แรงงานกลุ่มข้างต้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประจำตัว ทำให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ต่อไป และในส่วนของการออกใบสูติบัตร กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรอยู่แล้ว

ผู้แทน IOM ได้ขอบคุณและชื่นชมการดำเนินการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่แรงงานต่างด้าวและบุตร เพื่อเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ สอดคล้องกับที่ IOM จะมีการจัดประชุมระดับภูมิภาคในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นในการประชุมมุ่งเน้นการบริหารจัดการการข้ามแดนและการออกเอกสารทางกฎหมายให้แก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่ง IOM ทราบดีว่า กระทรวงมหาดไทยมีการปฏิบัติที่ดีและสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนจากประเทศนอกภูมิภาค ได้ด้วย ซึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการยินดีสนับสนุนการจัดการประชุมและส่งผู้แทนเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติให้ผู้แทนชาติอื่น ๆ ได้รับทราบ

ทั้งนี้ ในช่วงท้าย ผู้แทน IOM ได้กล่าวถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยที่ดีมาก และหวังว่าไทยจะแบ่งปันความสำเร็จนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เรียนรู้ได้ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ร่วมมือกับ IOM อย่างใกล้ชิดในการร่วมโครงการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติที่จัดร่วมกัน โดยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ได้กล่าวขอบคุณ IOM ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และขอขอบคุณที่ทาง IOM มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการรับมือภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันตามกำหนดไว้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ akyurekelmas.com

ufa slot

Releated